Persoonsgegevens leden Uitvaartverenging Nannewiid

Onze vereniging heeft voor het voeren van een ledenadministratie de persoonsgegevens nodig van de leden voor het innen van de contributie, het berekenen van de actuariële reserves en hebben de adresgegevens nodig voor het uitwisselen van informatie en het uitnodigen voor een ledenvergadering.

De ledengegevens zijn opgeslagen in Member Control. Alleen een paar bestuursleden en de beheerder van Member Control kunnen bij deze gegevens komen. Wij gaan uiteraard strikt vertrouwelijk met deze gegevens om en stellen deze niet aan derden beschikbaar.

Wij beschikken niet over BSN en BTW nummers van de leden.

De gegevens van leden die overleden zijn en de gegevens van leden die voor het lidmaatschap bedankt hebben worden langer dan 2 jaar bewaard. Dit is voor onze vereniging noodzakelijk om bij het overlijden van b.v. een familielid over de juiste gegevens te kunnen beschikken. Voor leden die bedankt hebben en die na verloop van tijd nog aanspraken menen te kunnen maken op een ledenkorting o.i.d. is ook een langere bewaartermijn een noodzaak.

Onze financiële administratie is opgeslagen in e-Boekhouden, hierin staan geen ledengegevens vermeld.

Op de website van onze vereniging worden, met uitzondering van gegevens van bestuursleden, geen gegevens van de leden vermeld. Het bestuur heeft de toegangsbeveiliging van de site ondergebracht bij de penningmeester. Op de site zullen ook geen foto’s van leden worden gepubliceerd.

 

De leden hebben het recht om de gegevens die wij in onze administratie hebben in te zien en kunnen bij de penningmeester een verzoek indienen om de gegevens te verstrekken. De penningmeester stuurt deze gegevens naar het mailadres van het lid.

 

Het bestuur van de uitvaartvereniging Nannewiid.

16 mei 2018