Agenda  voor de jaarvergadering op woensdagavond 20 maart 2024 om 20.00 uur in het Dorpshuis te Rottum.

 

1   Opening

2   Vaststellen agenda

3   Ingekomen stukken en mededelingen.

4   Verslag vorige vergadering.

5   Jaarverslag 2023.

6   Verslag penningmeester.

7   Verslag boekencontrole.

8   Benoeming leden voor de boekencontrole.

9   Vaststellen vergoeding 2025.

10 Vaststellen contributie 2025.

11  Bestuursverkiezing:                  Aftredend en niet herkiesbaar Jelle Oord.

                                                       Aftredend en niet herkiesbaar Hielke Veenstra.

                                                       Aftredend en herkiesbaar Martje van der Wal.

                                                       Aftredend en herkiesbaar Siepie Pen

       Het bestuur stelt voor om de heer Andreas Pen te benoemen als nieuw bestuurslid. 

        Andreas is sinds april vorig al aspirant bestuurslid.                                                                                                                     

12   Notaris mevrouw Kroon uit Wolvega zal iets vertellen over de noodzaak om een  

        testament  te laten maken om vervelende situaties te voorkomen bij scheidingen,

        wilsonbekwaamheid  en na een overlijden.      

 13   Rondvraag.

 14   Sluiting

 

Onze vereniging heeft twee verschillende vergoedingen met de daarbij passende opgebouwde  reserve en contributieregeling. Ook zijn er leden die een lage contributie betalen maar geen aanspraak kunnen maken op een vergoeding. Ten aanzien van de aan te houden reserves kunnen wij u meedelen dat wij, ondanks de lage  renteopbrengsten, voldoen aan de daaraan gestelde eisen.

Aan leden die voor 1 juni niet hebben betaald zal een toeslag worden berekend van € 1,50 voor het versturen van een betalingsherinnering.

 

Het bestuur stelt voor om met ingang van 2025 de volgende tarieven te hanteren:

 

Voor RO een ledenkorting van € 1 600,00 met een contributie van € 44,00 per lid per jaar.

 

Voor HH een ledenkorting van € 1 600,00 met een contributie van € 44,00 per lid per jaar.

 

Voor OH een ledenkorting van € 1 900,00 met een contributie van € 49,00 per lid per jaar.

  

   Leden zonder vergoeding betalen een contributie van   €   7,00 per lid per jaar.