HOME » Actueel

 

Informatie over de corona maatregelen in de uitvaartbranche kunt u vinden via onderstaande link:

 

https://nardus.eu/2020/03/16/uitvaartbranche-treft-maatregelen-tegen-coronavirus/

 

 

Geachte leden,

 

Hierbij delen wij u mee dat de aangekondigde ledenvergadering van 25 maart 2020, waarvoor u een uitnodiging hebt gekregen, wegens omstandigheden niet door kan gaan. Zoals bekend worden veel activiteiten afgelast en ook onze vereniging ontkomt niet aan de gevolgen van de situatie in ons land.

 

Het bestuur heeft besloten om de jaarvergadering te verplaatsen naar donderdag 25 juni 2020 om 20.00 uur in het Trefpunt te Haskerhorne.

 

 

 

 

 

Agenda  voor de jaarvergadering op woensdagavond 25 maart 2020 om 20.00 uur in het  Trefpunt te Haskerhorne.

  • Vaststellen agenda
  • Ingekomen stukken en mededelingen.
  • Verslag vorige vergadering.
  • Jaarverslag 2019.
  • Verslag penningmeester.
  • Verslag boekencontrole.
  • Benoeming leden voor de boekencontrole.
  • Vaststellen vergoeding 2021 ( zie ook onderstaand voorstel voor HH )
  • Vaststellen contributie 2021 ( zie ook onderstaand voorstel voor HH )
  • Bestuursverkiezing: Jelle Oord                    aftredend en herkiesbaar.

                                       Hielke Veenstra          aftredend  en herkiesbaar.

   12   Onderzoek naar conservatief beleggen, kosten/baten analyse.

   13   Mogelijkheden tot het verlenen van terminale zorg.

   14   Rondvraag

   15  Sluiting

 

We zijn op zoek naar twee nieuwe bestuursleden om het aantal weer op het gewenste peil te    kunnen brengen.

Leden kunnen zich voor 23 maart 2020 aanmelden bij de secretaris van de vereniging,

de heer Tj. Nutters 0513-677429 of via het mailadres  secr. uvnannewiid@uvnw.nl

 

Onze vereniging heeft drie verschillende vergoedingen met de daarbij passende opgebouwde  reserve en contributieregeling. Ook zijn er leden die een lage contributie betalen maar geen aanspraak kunnen maken op een vergoeding.

Ten aanzien van de aan te houden reserves kunnen wij u meedelen dat wij, ondanks het ontbreken van renteopbrengsten, voldoen aan de daaraan gestelde eisen. Wel is het nodig om de reserve van de regio HH te verhogen, een kleine extra aanpassing in de contributie is noodzakelijk.

Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2021 te verhogen met € 1,00 voor de regio’s RO en OH. Voor de regio HH stellen wij een verhoging voor van € 3,00 ingaande 2021.

Een tweede voorstel voor de regio HH is het extra verhogen van de contributie met € 2,00 om daarmee het vergoedingsbedrag gelijk te kunnen trekken met RO.

Als de vergadering daar mee kan instemmen gaat de contributie in 2021 met € 5,00 omhoog en zal de vergoeding per 2021 verhoogd worden naar € 1500,00.

Aan leden die voor 1 juni niet hebben betaald zal een toeslag worden berekend van € 1,50 voor het versturen van een betalingsherinnering.

 

Het bestuur stelt voor om met ingang van 2021 de volgende tarieven te hanteren:

Bij een vergoeding van € 1450,00  een contributie van  € 35,00 per lid > 18 jaar. (HH)

Bij een vergoeding van € 1500,00 zie voorstel agenda  € 37.00 per lid>   18 jaar (HH)

Bij een vergoeding van € 1500,00  een contributie van  € 40,00 per lid > 18 jaar. (RO)

Bij een vergoeding van € 1800,00  een contributie van  € 45,00 per lid > 18 jaar. (OH)

Leden zonder vergoeding betalen een contributie van   €   5,00 per lid >18 jaar.