HOME » Actueel

 

Agenda  voor de jaarvergadering op woensdagavond 27 maart 2019 om 20.00 uur in het Dorpshuis te Rottum.

 

1    Opening

2    Vaststellen agenda

3    Ingekomen stukken en mededelingen.

4    Verslag vorige vergadering.

5    Jaarverslag 2018.

6    Verslag penningmeester.

7    Verslag boekencontrole.

8    Benoeming leden voor de boekencontrole.

9    Voorstel voor vergoeding bestuursleden.

10  Vaststellen vergoeding 2020.

11  Vaststellen contributie 2020.

12  Bestuursverkiezing: Martje van der Wal aftredend en herkiesbaar.

                                       Siepie Pen             aftredend  en herkiesbaar.

13  Spreker over de handleiding om social media accounts te kunnen verwijderen na overlijden.

14  Rondvraag

15  Sluiting