Uitvaartvereniging NANNEWIID  Rottum / Oudehaske / Haskerhorne 

 

K.v.K. Leeuwarden  40001298                                          23  maart  2016                              Versie 2.2

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Artikel 1  Algemeen.

De Uitvaartvereniging NANNEWIID,  plaats Rottum/Oudehaske. Werkgebied is gemeente de Friese Meren en aangrenzende gemeenten. Leden die verhuizen buiten dit gebied kunnen ook lid blijven van de vereniging. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

De vereniging beoogd niet het maken van winst.

 

Artikel 2   Lidmaatschap.

Personen die lid willen worden kunnen zich melden bij de secretaris en dan volgen de volgende onderstaande regels. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk.

 • Volwassenen vanaf hun 18e jaar tegen de geldende contributie.
 • Wordt men op een later tijdstip lid dan geldt een entreebedrag + jaarlijkse contributie.
 • Kinderen van leden zijn tot en met hun 17e jaar vrij van contributie.

Rechten vervallen onmiddellijk bij:

 • Weigering en/of nalatigheid van betaling van de contributie.

 

Wanneer bij leden, die buiten het ‘werkgebied’ van de vereniging wonen of gaan wonen c.q. verblijven, mits aangemeld bij het bestuur, een sterfgeval voorkomt en de overledene elders wordt begraven of gecremeerd waarbij de uitvaart door een andere vereniging c.q. instantie wordt verzorgd, dan hebben deze leden dezelfde rechten als de leden, die in het ‘werkgebied’ wonen c.q. verblijven.

 

Overschrijving naar een andere vereniging.

Leden kunnen ( b.v. na een verhuizing ) overschrijving aanvragen naar een andere uitvaartvereniging. Uitgangspunt is de berekening die door de Friese Federatie gehanteerd wordt. Het bestuur kan over die berekening informatie verstrekken.

 

Artikel 3  Contributie.

Betaling contributie bij voorkeur via automatische incasso. Wil men per acceptgiro betalen dan dient de contributie UITERLIJK 3 maanden na ontvangst van de acceptgiro te zijn betaald aan de penningmeester, anders vervallen alle rechten. 

Wil men per acceptgiro betalen, dan worden hiervoor ook de administratie kosten in rekening gebracht. 

 

Opzegging van het lidmaatschap: Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij het lidmaatschap schriftelijk voor 30 november wordt opgezegd. Na deze datum is de volledige contributie verschuldigd. Bij tussentijdse opzegging geldt de wettelijke opzegtermijn. Er vindt bij tussentijdse opzegging geen restitutie van de contributie of opgebouwde voorziening plaats. (artikel 5 statuten)

 

Artikel 4   Bestuur.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste 7 leden en max 9 leden,  te benoemen door en op de Algemene Ledenvergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen voor een periode van 5 jaar.  Op de Algemene Ledenvergadering moet een bestuurslid volgens rooster aftreden. Ieder aftredend bestuurslid is ter vergadering herkiesbaar. Het bestuur regelt de verdeling van de functies onderling.

 

De leden van het Dagelijks Bestuur dienen te voldoen aan de vastgestelde competentie profielen van de betreffende bestuursfunctie.  (Art.  9 van de statuten) De benodigde competenties en profielschetsen zullen nog nader worden uitgewerkt en komen in de ledenvergadering van 2017 weer op de agenda.

 

Artikel 5  Werkwijze.

Bestuursleden genieten geen bezoldiging. De leden van het Dagelijks Bestuur kunnen eventueel een jaarlijkse vergoeding ontvangen. Deze vergoedingen worden  door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld.

Aan personen die, een door het bestuur aangegeven vergadering bijwonen die van belang kan zijn voor de vereniging, kan eventueel een reis- en verblijfkosten vergoeding worden toegekend.

 

 De voorzitter leidt de vergadering. De secretaris maakt verslag van de bestuursvergaderingen en van de Algemene Ledenvergadering. De secretaris voert alle correspondentie van de vereniging.

 

De penningmeester houdt de ledenlijst bij, voert het beheer over de financiële middelen van de vereniging en bespreekt op elke bestuursvergadering de stand van zaken  en maakt de jaarrekening op voor de Algemene Ledenvergadering de financiële toestand van de vereniging met zijn medebestuursleden. Tevens wordt er door de Algemene Ledenvergadering een kascommissie benoemt, welke de kascontrole van de boekhouding van de vereniging verricht. De penningmeester is te allen tijde verplicht op aanvraag inzage te geven van de boeken en de kas aan de overige bestuursleden, eventueel vergezelt van een algemeen bestuurslid.

 

Artikel 6  Externen.

Het bestuur mag de hulp inroepen van personen die geen lid van de vereniging zijn voor het verrichten van diensten.  Het bestuur heeft te allen tijde het recht maatregelen te nemen om de ingeroepen hulp, die zich niet gedraagt volgens de regels en voorschriften van de vereniging, niet meer op te roepen. Deze hulpen mogen lid zijn van het bestuur ( alleen als ze lid zijn v.d. vereniging ) maar mogen maximaal 50% van het totale bestuur uitmaken.

 

De eventuele beloning voor de verschillende diensten van de in dit artikel genoemde personen wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering op voorstel van de Algemene Ledenvergadering of het bestuur.

 

Artikel 7  Algemene Ledenvergadering.

Binnen 6 maanden na het boekjaar, welke loopt van januari t/m december, wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden, welke minstens 3 weken van te voren ter kennis aan de leden zal worden gebracht. Alle leden hebben op een Algemene Ledenvergadering 1 stem per betalend lid.

In deze vergadering komen de volgende onderwerpen in ieder geval aan de orde

 1. De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering of een Buitengewone
 2. Het jaarverslag van het afgelopen vereniging jaar
 3. Rekening en verantwoording evenals het financiële jaarverslag door de
 4. Verslag kascommissie en benoeming leden voor het komende jaar.
 5. Dechargeverlening bestuur door de Algemene Ledenvergadering.
 6. Bestuursverkiezingen en voorziening in eventuele vacatures.  
 7. Vaststellen contributie voor het aankomend jaar.
 8. Vaststellen van de vergoeding per sterfgeval.

 

Artikel 8  Kennisgeving van overlijden.

Een sterfgeval moet binnen 24 uur gemeld worden aan de uitvaartverzorger of aan de penningmeester van de vereniging. Indien hier NIET aan wordt voldaan, dan kan het Dagelijks Bestuur al dan niet besluiten of er een tegemoetkoming wordt gegeven voor de kosten, die normaliter door de vereniging worden gedragen. Het Dagelijks Bestuur legt in die situatie verantwoording af in de eerst volgende Algemene Bestuursvergadering.

 

Artikel 9  Vergoedingen.

De diensten, die ( binnen de landsgrenzen) door de vereniging worden verricht zijn: Het vervullen van alle formaliteiten en verrichten van alle diensten t.b.v. de algemene  regeling en verzorging van de uitvaart. Hiervoor heeft de vereniging middels de ring Heerenveen een contract met een aantal bodes gesloten welke de uitvoerig werkzaamheden verrichten. Wanneer geen beroep wordt gedaan op diensten van de vereniging vindt er geen enkele vergoeding plaats. De ledenkortingen worden in de jaarvergadering vastgesteld.

 

Artikel 10  Bijzondere gevallen.

Bij een overlijden ingeval van een dader aan een terroristische/criminele daad, zal géén uitkering plaatsvinden. Het Dagelijks Bestuur kan anders besluiten, echter legt in de eerstvolgende Algemene Bestuursvergadering verantwoording af.

 

Artikel 11  Verzorging van de uitvaart.

De uitvaartverzorger/ster dient;

 1. Bij elke dienstverrichtingen dient een uniform gedragen te worden.
 2. De aangifte bij de burgerlijke stand binnen de wettelijke termijn van 3 x 24 uur regelen, na eerst de benodigde gegevens te hebben verzameld. Tevens moet hij/zij zorgen voor de toestemming om de overledene te vervoeren en te begraven c.q. te cremeren.
 3. De benodigde dragers minimaal 24 uur vóór de uitvaart in kennis te stellen.
 4. Na gepleegd overleg met de nabestaanden
  • Bij een begrafenis met degene die graven uitgeeft te overleggen
  • Bij een crematie overleg te voeren met een crematorium
 5. Stipt op het uur van de uitvaart ter plaatse aanwezig zijn/haar om alles onder zijn leiding ordelijk en netjes te laten verlopen.
 6. Bij een uitvaart vóór de rouwauto en de baar uitgaan en het werk van de dragers te regelen.

 

Artikel 12  Dragers.

De dragers dienen stipt op het uur van de uitvaart aanwezig te zijn bij het sterfhuis of de plaats van waaruit de uitvaart plaatsvindt. Zij behoren in het hun verstrekte kleding gekleed te zijn, goed gewassen, geschoren en geschoeid, dit alles naar genoegen van het bestuur.

De verrichtingen dienen met gepaste eerbied gedaan te worden.

Bij ziekte of verhindering zal zijn / haar plaats worden ingenomen door een reserve. Diegenen, die betrokken zijn bij de uitvaart, hetzij bij het dragen, afleggen, kisten, hetzij bij de bediening, gedragen zich naar de aanwijzingen van de uitvaartverzorger/ster. De bediening zal eveneens netjes gekleed moeten zijn.

 

Artikel 13  Uitvaart.

De tijd van de uitvaart is naar de keuze van de nabestaanden in overleg met de uitvaartverzorger/ster.

Wordt een overledene van elders hier begraven c.q.  gecremeerd en de diensten van de vereniging worden verlangd, dan gelden dezelfde regels.

 

Artikel 14  Algemene bepalingen.

 1. Niet anders dan in de Algemene Ledenvergadering kunnen in dit reglement veranderingen worden aangebracht. Herziening van dit reglement kan alleen plaats vinden op voorstel van het bestuur of minstens 20 van de stemgerechtigde leden.

Voorstellen tot herziening van dit reglement door leden, moeten minstens 14 dagen vóór de Algemene Ledenvergadering ter kennis van het bestuur worden gebracht om behandeld te kunnen worden op de algemene Ledenvergadering.

Wijzigingen worden slechts vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering als 2/3 van de aanwezige leden zich vóór heeft verklaard, waarna de leden worden geïnformeerd

 1. Over personen stemt men schriftelijk, over zaken mondeling.
 2. Ieder nieuw lid ontvangt op verzoek, een exemplaar van dit reglement van de penningmeester. Indien, naar oordeel van het bestuur, de noodzakelijke uitgaven niet uit de middelen c.q. bezittingen kunnen worden betaald, dan is de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, bevoegd om een hoofdelijke omslag over leden te heffen.

 

Artikel 15  Onvoorzien omstandigheden.

Gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, daarover neemt het bestuur een beslissing.

 

Artikel 16  Geschillen.
Op alle verhandelingen tussen de uitvaartvereniging Nannewiid en haar leden/relaties is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.  Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Leeuwarden.

 

Dit reglement treedt in werking een dag na de vaststelling, waarna alle voorgaande huishoudelijke reglementen vervallen zijn.

 

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van  23  maart  2016

 

Het bestuur :

 

Jan R. de Jong          Voorzitter                            Tjeerd Nutters             Secretaris

 

Hielke Veenstra         Penningmeester                 Siepie Pen                   Bestuurslid

 

Martje van der Wal      Bestuurslid                        Annemarie Locht          Bestuurslid